Rodzice

List do rodziców w sprawie czytania książek

Dro­dzy Ro­dzi­ce!

Ba­dania do­wodzą, że ma­lu­chy, któ­rym czy­ta­no le­piej radzą sobie w szko­le. To dzię­ki temu, że dziec­ko słu­cha­jąc ćwi­czy pa­mięć, kon­cen­tra­cję i roz­wi­ja wy­obraź­nię. Świat, w któ­rym ży­je­my jest coraz bar­dziej skom­pli­kowa­ny, la­wi­no­wo na­rasta ilość in­for­ma­cji, na­stę­pu­je coraz szyb­szy przy­rost wie­dzy, a z tym wiążą się zmia­ny na rynku pracy.

Współ­cze­sna cy­wi­liza­cja to eks­pan­sja te­lewi­zji i in­nych mul­ti­me­diów. Ba­dania wy­ka­zały szko­dli­wość nad­mier­nego o­glą­da­nia te­lewi­zji przez dzie­ci. Pro­gramy te­lewi­zyj­ne nie roz­wi­jają my­śle­nia, wiele z nich wy­wo­łu­je u naj­młod­szych nie­po­kój oraz znie­czu­la na prze­moc. Aby dziec­ko na­uczy­ło się w spo­sób mądry ko­rzy­stać z te­lewi­zji i kom­pu­te­ra, musi już w naj­młod­szym wieku o­trzy­mać al­ter­naty­wę w po­sta­ci innej, a­trak­cyj­nej formy spę­dza­nia czasu – czy­ta­nia. Pro­ponu­je­my, więc czę­ste, gło­śne czy­ta­nie jako szcze­pion­kę prze­ciw wielu nie­po­żą­da­nym wpły­wom i za­gro­że­niom dla psy­chi­ki dziec­ka.

Czy­ta­nie nie tylko wzbo­ga­ca słow­nic­two, uczy pra­wi­dło­we­go for­mu­łowa­nia myśli, bu­do­wy zdań i po­słu­gi­wa­nia się sło­wem zgod­nie z gra­maty­ką, lecz także po­pra­wia kon­cen­tra­cję, ćwi­czy pa­mięć, uczy sa­mo­dziel­nego my­śle­nia, roz­wi­ja wy­obraź­nię, pod­nosi wie­dzę o­gól­ną i roz­wi­ja wraż­li­wość mo­ral­ną . Czę­ste roz­mowy z dziec­kiem, a także gło­śne czy­ta­nie ksz­tał­cą rów­nież pod­sta­wowe funk­cje słu­cho­we, które mają duże zna­cze­nie w nauce czy­ta­nia i pi­sa­nia. Dziec­ko czy­ta­jąc musi roz­poznać znaki gra­ficz­ne (li­te­ry) na­stęp­nie pod­porząd­kowu­je je od­powied­nim gło­skom (a­nali­za) i łączy w ca­łość (syn­te­za). Przy pi­sa­niu sły­sza­ne słowo musi roz­łożyć na po­szcze­gól­ne gło­ski, aby móc je za­pi­sać.

Po­nad­to samo prze­by­wa­nie u boku ojca lub matki, moż­li­wość przy­tu­le­nia się, kon­tak­tu psy­chicz­ne­go i fi­zycz­ne­go, wspól­ne prze­ży­wa­nie tych sa­mych tre­ści są wiel­kimi war­to­ściami nie­za­leż­ny­mi od tre­ściowej zawar­to­ści o­powia­dania lub bajki.

Suk­ces kam­panii spo­łecz­nej prze­pro­wa­dzonej przez Fun­da­cję Cała Pol­ska Czyta Dzie­ciom spo­wodował, że nasze spo­łe­czeń­stwo jest coraz bar­dziej świa­do­me wagi wcze­snego czy­ta­nia dzie­ciom. Mając na u­wa­dze wspo­mnia­ne już ko­rzy­ści pły­ną­ce z czy­ta­nia, coraz więk­sza ilość ro­dzi­ców in­te­resu­je się za­gad­nie­niem czy­tel­nic­twa i pra­gnie swoje dziec­ko za­chę­cić do się­gnięcia po in­spiru­ją­cą lek­tu­rę. Od­po­wia­dając na te po­trze­by chce­my po­le­cić Pań­stwu war­to­ściowe książ­ki zgro­ma­dzone w na­szej bi­blio­te­ce. Wśród nich znaj­du­ją się lek­tu­ry ze Zło­tej Listy Ksią­żek z serii Cała Pol­ska Czyta Dzie­ciom. (http://www.ca­lapol­skaczy­tadzie­ciom.pl)

We wrze­śniu tego roku szkol­ne­go bi­blio­te­ka szkol­na przy­stą­pi­ła do  mi­niste­rial­nego pro­jek­tu „Książ­ki na­szych ma­rzeń”. W ra­mach tegoż prze­pro­wa­dzi­ły­śmy an­kie­tę czy­tel­ni­czą wśród u­czniów oraz ich ro­dzi­ców. Po o­pra­cowaniu wy­ni­ków za­ku­pi­ły­śmy150 ksią­żek, które- zgod­nie z za­le­ceniem mi­nister­stwa- nie mogły być lek­tu­ra­mi szkol­ny­mi. Po­ni­żej znajdzie­cie Pań­stwo wykaz na­by­tych ksią­żek. Są to in­spiru­ją­ce i war­to­ściowe po­zy­cje. Za­chę­camy do za­po­znania się z nimi oraz do wspól­nej za­bawy z dziec­kiem.

Dla wielu u­czniów ba­rie­rą w na­by­waniu u­mie­jęt­no­ści czy­tel­ni­czych oraz w  czer­pa­niu przy­jem­no­ści z lek­tu­ry jest zja­wi­sko dys­lek­sji. Osoby za­in­te­reso­wane tą te­ma­ty­ką za­praszamy na stro­nę http://www.or­tograf­fi­ti.pl, gdzie znaj­dą Pań­stwo wiele in­te­resu­ją­cych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych tego za­gad­nie­nia. Mię­dzy in­ny­mi będą to wia­do­mo­ści z na­stę­pu­ją­cych dzie­dzin:

 1. Co na­le­ży wie­dzieć o ry­zyku dys­lek­sji (tu m.in. ar­ty­kuł Nie­ła­two być ro­dzi­cem dziec­ka z dys­lek­sją)
 2. Jak sku­tecz­nie pra­co­wać z dziec­kiem w domu (tu m.in. ar­ty­kuł au­tor­stwa prof. M. Bog­da­nowicz – Dzień po­wsze­dni dys­lek­tycz­nego dziec­ka)
 3. Co robić, żeby dziec­ko po­lu­bi­ło czy­ta­nie( Re­cep­ty na dobre czy­ta­nie, Pro­gram Czy­ta­my razem, Jak roz­wi­jać w dziec­ku pasję do czy­ta­nia)

Wspól­ne czy­ta­nie wzmac­nia więź mię­dzy Ro­dzi­cem a Dziec­kiem. Po­ni­żej po­da­je­my kilka ty­tu­łów ksią­żek, które rów­nież trak­tu­ją na ten temat:

 • Nie przy­dep­tuj ma­łych skrzy­deł. K.Wnęk-Jo­niec
 • Dziec­ko z bli­ska. A.Stein
 • Dziec­ka z bli­ska idzie w świat. A.Stein
 • Więź daje siłę. E. Kir­kilio­nis
 • Nie strach się bać. L.Cohen
 • Ro­dzi­ciel­stwo przez za­bawę. L.Cohen
 • Pod pre­sją. C. Ho­nore
 • Grzecz­ne dziec­ko. D. Sie­gel, T. Bry­son
 • Kiedy twoja złość krzyw­dzi dziec­ko. McKay, P. Fan­ning, K. Pa­leng, D. Lan­dis
 • Ro­dzi­ce w akcji. Jak prze­ka­zy­wać dzie­ciom war­to­ści, M. M. Gaj­do­wie

Na ko­niec pra­gniemy za­chę­cić Pań­stwa do za­po­znania się z artykułem pre­zen­tu­ją­cym spo­soby za­chę­ce­nia dzie­ci do czy­ta­nia ►►►.

Nau­czy­cie­le-bi­blio­te­karze
Anna Dorsz i Lidia Pec
Opra­co­wanie po­wsta­ło przy współ­pra­cy z  Po­rad­nią Psy­cho­logi­czo-Pe­da­go­gicz­ną w So­cha­cze­wie.

 

Drukuj E-mail