Rodzice

Jak zachęcić dzieci do czytania książek?

Nau­kow­cy są zgod­ni, że czy­ta­nie ma ol­brzy­mi wpływ na roz­wój dziec­ka. Prze­de wszyst­kim po­sze­rza wie­dzę, roz­wi­ja wy­obraź­nię, u­mie­jęt­nie wpaja war­to­ści mo­ral­ne, ale także wzbo­ga­ca słow­nic­two, uczy pra­wi­dło­we­go for­mu­łowa­nia myśli, bu­do­wy zdań, po­słu­gi­wa­nia się sło­wem zgod­nie z gra­maty­ką.

Jak zatem sku­tecz­nie za­chę­cić nasze dzie­ci do czy­ta­nia ksią­żek? Oto kilka pro­pozy­cji:

 1. Naj­waż­niej­sze jest po­zy­tyw­ne na­stawie­nie. Pokaż więc dziec­ku, że Ty też czy­tasz książ­ki. Co wię­cej, pokaż, że spra­wia Ci to wiel­ką przy­jem­ność.
 2. Nie wy­ma­gaj , by Twoje dziec­ko czy­ta­ło co­dzien­nie, ale pil­nuj, żeby czy­ta­nie nie było za­nie­dby­wane. Niek­tó­re ro­dzi­ny wpro­wa­dzi­ły tzw. czas czy­ta­nia, czyli taki mo­ment w ciągu dnia, gdy wszy­scy do­mow­ni­cy gro­ma­dzą się, by czy­tać książ­ki i dys­ku­to­wać o nich. To bar­dzo cenne. Nawet jeśli dziec­ko jest o­por­ne i nie­chęt­ne, to wie, że ten czas jest prze­zna­czo­ny na czy­ta­nie i musi prze­rwać swoje inne za­ję­cia.
 3. Wpro­wadź tzw. kie­szon­kowe na książ­ki. Sy­ste­ma­tycz­nie, co jakiś czas po­da­ruj dziec­ku o­kre­śloną wcze­śniej sumę, za którą bę­dzie ono mu­sia­ło kupić książ­kę. Po po­wrocie niech się po­chwa­li nowym za­ku­pem. Jeśli Twoja la­to­rośl in­te­resu­je się na przy­kład te­ma­ty­ką fan­tasy, zbie­rze w ten spo­sób ładną ko­lek­cję ksią­żek o tej te­ma­ty­ce.
 4. Zor­ga­ni­zuj w domu bi­blio­tecz­kę. Do­brze, jeśli w po­koju dziec­ka po­świę­cisz kilka półek na książ­ki. Bę­dzie je miało cią­gle „na wi­do­ku” i prę­dzej czy póź­nej skusi się, by po któ­rąś się­gnąć. Chwal swoje dziec­ko za każdą prze­czy­ta­ną książ­kę lub trud­ny ar­ty­kuł. Za­chę­ci go to do się­ga­nia po ko­lej­ne.
 5. Odwie­dzaj z dziec­kiem bi­blio­te­ki. Pokaż mu jak fa­scy­nu­ją­cy jest świat ksią­żek! Przed­staw dziec­ku bi­blio­te­ka­rza. On na pewno chęt­nie po­może w za­chę­caniu dziec­ka do czy­ta­nia. Opro­wa­dzi po bi­blio­te­ce. Opo­wie o książ­kach. Po­może wy­brać coś in­te­resu­ją­cego.
 6. Nie zmu­szaj dziec­ka do czy­ta­nia. Czy­ta­nie nie może być karą.
 7. Nie oba­wiaj się, jeśli Twoje dziec­ko sięga po ko­mik­sy. Po­zwa­laj mu na to. Czy­ta­nie ko­mik­sów czę­sto po­prze­dza czy­ta­nie ksią­żek. Kupuj na po­czą­tek lek­tu­ry lek­kie i przy­jem­ne – niech się bawi, niech samo sobie coś wy­bie­rze. Pod­su­waj mu z cza­sem coś am­bit­niej­szego, ale z tzw. akcją.
 8. Za­in­te­resuj się li­te­ra­tu­rą dla dzie­ci. Do­wiedz się co teraz jest hitem czy­tel­ni­czym.
 9. Nie krę­puj się czy­tać dziec­ku na głos. Czy­ta­nie na głos jest jedną z naj­więk­szych za­chęt. Star­sze ro­dzeń­stwo może czy­tać młod­sze­mu. Nawet jeśli Twoja la­to­rośl jest już na­sto­lat­kiem i uważa, że to wstyd gdy bę­dziesz mu czy­tać książ­ki, chwyć ga­ze­tę i pod­czas jej prze­glą­da­nia za­cznij, niby przy­pad­kiem, czy­tać na głos ar­ty­kuły.
 10. Przy czy­ta­niu na głos innym spraw­dzo­nym spo­sobem na roz­bu­dze­nie czy­tel­ni­czej cie­ka­wo­ści jest prze­rwa­nie lek­tu­ry w naj­bar­dziej e­mo­cjonu­ją­cym mo­men­cie. Mo­żesz póź­niej do­py­tywać dziec­ko o dal­sze losy bo­ha­te­rów, a gdy skoń­czy książ­kę, w ten sam spo­sób mo­żesz za­inicjo­wać czy­ta­nie ko­lej­nej.

I na ko­niec:
Czy­ta­jąc dziec­ku, po­świę­casz mu swój czas i prze­ka­zu­jesz in­for­ma­cję: JESTEŚ DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY!

A oto kilka czy­tel­ni­czych pod­powie­dzi ze stro­ny szkol­nej bi­blio­te­ki. Wy­bra­łyśmy książ­ki, które cie­szą się naj­więk­szą po­czyt­no­ścią wśród u­czniów:

Klasy 1–3

 1. W. Ba­dal­ska, Jak o­swoić cza­row­ni­cę
 2. W. Cho­tom­ska, Mar­tyn­ka w szko­le i inne książ­ki z tej serii
 3. Fran­klin gra w piłkę nożną i inne książ­ki z tej serii
 4. T. Jans­son, Opo­wia­dania z Do­li­ny Mu­min­ków i inne książ­ki z tej serii
 5. G. Kas­dep­ke, Kac­pe­riada i inne książ­ki tego au­to­ra
 6. J. Kor­cza­kow­ska, Bu­łecz­ka
 7. A. Lind­gren, Ronja i inne książ­ki tej au­tor­ki
 8. A. Oni­chimow­ska, Duch sta­rej ka­mie­nicy
 9. M. P. Os­bor­ne, W kraju kan­gu­rów i misia koali i inne książ­ki z serii MAGICZNY DOMEK NA DRZEWIE
 10. E. Pio­trow­ska, Cio­cia Ja­dzia i inne książ­ki z tej serii
 11. Seria ko­mik­sów Sco­oby- Doo! i Gar­field
 12. H. Webb, Mgieł­ka, po­rzu­cona kotka
 13. W. Wi­dłak, Pan Ku­lecz­ka i inne książ­ki z tej serii
 14. P. Woj­cie­chow­ski, Opo­wie­ści żół­te­go psa

Klasy 4–6

 1. A. Błot­nic­ka, Kiedy zegar wy­bi­je dzie­sią­tą
 2. J. F. Co­oper, Ostat­ni Mo­hi­ka­nin i inne książ­ki tego au­to­ra
 3. R. Dahl, Char­lie i fa­bry­ka cze­ko­la­dy
 4. J. Fla­nagan, Zwia­dow­cy i inne książ­ki z tej serii
 5. R. Kosik, Felix, Net i Nika i inne książ­ki z tej serii
 6. A. Ma­lesz­ka, Ma­gicz­ne drze­wo i inne książ­ki z tej serii
 7. S. R. Mi­gno­ne, Prze­ciw wszyst­kim ban­de­rom i inne książ­ki z tej serii
 8. Ulys­ses Moore, An­ty­kwa­riat ze sta­ry­mi ma­pami i inne książ­ki z tej serii
 9. M. Mu­sie­ro­wicz, Szó­sta klep­ka i inne książ­ki tej au­tor­ki
 10. Z. Nie­nac­ki, Pan Sa­mo­chodzik i ta­jem­nica ta­jem­nic i inne książ­ki z tej serii
 11. E. Nowak, Fur­tecz­ki i inne książ­ki tej au­tor­ki
 12. J. Olech, Dy­na­stia Mi­zioł­ków i inne książ­ki tej au­tor­ki
 13. H. Ożo­gow­ska, Za mi­nu­tę pierw­sza mi­łość i inne książ­ki tej au­tor­ki
 14. E. H. Por­ter, Pol­ly­an­na
 15. J. J. Sempe, R. Go­scin­ny, Mi­ko­ła­jek i inne książ­ki z tej serii
 16. P. Ste­wart, Ch. Rid­dell, Kro­ni­ki Kresu i inne książ­ki z tej serii
 17. A. Tysz­ka, Zosia z ulicy Ko­ciej na tro­pie i inne książ­ki tej au­tor­ki

 

Opra­co­wały:
mgr Anna Dorsz, mgr Lidia Pec
Opra­co­wanie po­wsta­ło przy współ­pra­cy z Po­rad­nią Psy­cho­logi­czo-Pe­da­go­gicz­ną w So­cha­cze­wie.

 

Drukuj E-mail