Nasze ZOO

Kompetencje Rady Rodziców

Rada Ro­dzi­ców:

 • może wy­stę­po­wać do or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go, or­ga­nu nad­zo­ru, dy­rek­to­ra, rady pe­da­go­gicz­nej i rady szko­ły z wnio­ska­mi i o­pi­nia­mi do­ty­czą­cymi wszyst­kich spraw szko­ły (art. 54 ust. 1 u.s.o)
 • u­chwa­la w po­ro­zu­mie­niu z radą pe­da­go­gicz­ną pro­gram wy­cho­waw­czy i pro­gram pro­fi­lak­ty­ki szko­ły (art.52 ust.2 pkt 1a i 1b u.s.o.),
 • o­pi­niu­je pro­gram i har­mo­nogram po­pra­wy e­fek­tyw­no­ści ksz­tał­ce­nia lub wy­cho­wa­nia szko­ły (art.54 ust.2 pkt 2 u.s.o.),
 • o­pi­niu­je pro­jekt planu fi­nan­so­we­go skła­dane­go przez dy­rek­to­ra szko­ły (art. 54 ust.2 pkt 3 u.s.o.),
 • może gro­ma­dzić fun­dusze z do­browol­nych skła­dek ro­dzi­ców oraz z in­nych źró­deł i wy­dat­ko­wać je zgod­nie z re­gu­la­mi­nem (art.54 ust. 8 u.s.o.),
 • przyj­mu­je do wia­do­mo­ści plan nad­zo­ru oraz in­for­ma­cję o re­ali­zacji planu nad­zo­ru przed­sta­wio­ne przez dy­rek­to­ra (§7 roz­porzą­dze­nia w spra­wie szcze­gól­nych zasad spra­wo­wania nad­zo­ru pe­da­go­gicz­nego),
 • może wnio­skować wspól­nie z radą pe­da­go­gicz­ną i sa­mo­rzą­dem u­czniow­skim, do or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go o nadanie i­mie­nia szko­le (§1 ust.4 za­łącz­ni­ka 2 do roz­porzą­dze­nia w spra­wie ra­mo­wych sta­tu­tów),
 • o­pi­niu­je pod­ję­cie dzia­łal­no­ści w szko­le lub pla­ców­ce przez sto­wa­rzy­sze­nie lub inną or­ga­ni­zację (art.56 ust. 2 u.s.o.)
 • o­pi­niu­je obowią­zek no­sze­nia przez u­czniów jed­no­li­tego stro­ju szkol­ne­go w szko­le po­nad­gim­nazjal­nej (art.64a ust.1 u.s.o.),
 • u­sta­la w po­ro­zu­mie­niu z dy­rek­to­rem szko­ły wzór jed­no­li­tego stro­ju 9art.64a ust.3 u.s.o.),
 • u­sta­la w po­ro­zu­mie­niu z dy­rek­to­rem szko­ły sy­tu­acje, w któ­rych prze­by­wa­nie u­czniów na te­renie szko­ły nie wy­ma­ga no­sze­nia jed­no­li­tego stro­ju szkol­ne­go (art.64a ust. 4 u.s.o.),
 • o­pi­niu­je wpro­wa­dze­nie do szkol­ne­go planu na­uczania do­dat­kowych zajęć e­du­ka­cyj­nych (§2 ust. 6 roz­porzą­dze­nia w spra­wie ra­mo­wych pla­nów na­uczania).