Nasze ZOO

Kompetencje Rady Szkoły

Rada szko­ły u­czest­ni­czy w roz­wią­zy­wa­niu spraw we­wnętrz­nych szko­ły, a także:

 • u­chwa­la sta­tut szko­ły,
 • przed­sta­wia wnio­ski w spra­wie rocz­ne­go planu fi­nan­so­we­go środ­ków spe­cjal­nych szko­ły o­pi­niu­je pro­jekt planu fi­nan­so­we­go szko­ły,
 • może wy­stę­po­wać do or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go nad­zór pe­da­go­gicz­ny nad szko­łą z wnio­ska­mi o zba­danie i do­kona­nie oceny dzia­łal­no­ści szko­ły, jej dy­rek­to­ra lub in­ne­go na­uczy­cie­la za­trud­nio­ne­go w szko­le; wnio­ski te mają dla or­ga­nu cha­rak­ter wią­żący,
 • o­pi­niu­je plan pracy szko­ły, pro­jekty in­no­wa­cji i eks­pery­men­tów pe­da­go­gicz­nych oraz inne spra­wy i­stot­ne dla szko­ły,
 • z wła­snej i­nicja­ty­wy o­ce­nia sy­tu­ację oraz stan szko­ły i wy­stę­pu­je z wnio­ska­mi do dy­rek­to­ra, rady pe­da­go­gicz­nej, or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go szko­łę , w szcze­gól­no­ści w spra­wach or­ga­ni­zacji zajęć po­za­lek­cyj­nych i przed­mio­tów nad­obowiąz­kowych (art.50 ust.2 u.s.o.),
 • o­pi­niu­je wnio­ski i od­zna­cze­nia dla na­uczy­cie­li i po­zosta­łych pra­cow­ni­ków szko­ły (art. 39 ust.3 pkt 3 u.s.o.),
 • o­pi­niu­je moż­li­wość dzia­łania w szko­le or­ga­ni­zacji, któ­rych sta­tutowym celem jest dzia­łal­ność wy­cho­waw­cza albo roz­sze­rzenie i wzbo­ga­ce­nie form dzia­łal­no­ści dy­dak­tycz­nej, wy­cho­waw­czej i o­pie­kuń­czej (art.56 ust2 u.s.o.),
 • o­pi­niu­je or­ga­ni­zację ty­go­dnia pracy szko­ły (§ 4 ust.3 roz­porzą­dze­nia w spra­wie roku szkol­ne­go),
 • może wnio­skować do or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go o nadanie i­mie­nia szko­le (§ 1 ust.4 za­łącz­ni­ka 2 do roz­porzą­dze­nia w spra­wie ra­mo­wych sta­tutów)
 • za­twier­dza wnio­sek o przy­zna­nie dla u­czniów sty­pen­dium Pre­zesa Rady Mi­nistrów (§ 2 ust.2 roz­porzą­dze­nia w spra­wie sty­pen­diów),
 • o­pi­niu­je wnio­sek o przy­zna­nie u­cznio­wi sty­pen­dium mi­nistra wła­ści­we­go do spraw o­świa­ty (§ 3 ust.1 roz­porzą­dze­nia w spra­wie sty­pen­diów),
 • o­pi­niu­je prace dy­rek­to­ra; o­pi­nia po­win­na być wy­ra­żo­na na pi­śmie (art. 6a ust. 7KN, § 8 ust. 4 roz­porzą­dze­nia w spra­wie kry­te­riów i trybu do­kony­wa­nia oceny na­uczy­cie­la).