Wydarzenia

Kolejni absolwenci Dwunastki

Dziś Dwu­nast­ka wzbo­ga­ci­ła się o grono 123 ab­sol­wen­tów. Przed roz­da­niem świa­dectw, ósme klasy prze­ka­zały sztan­dar młod­szym ko­le­gom. Ucz­nio­wie za­pre­zen­to­wali rów­nież swoje u­zdol­nie­nia w śpie­wie, tańcu, a­kro­baty­ce i in­nych dys­cypli­nach. Wresz­cie na­de­szła długo o­cze­ki­wa­na chwi­la i świa­dectwa u­koń­cze­nia szko­ły tra­fi­ły do rąk na­szych ó­smo­kla­si­stów. Gra­tu­luje­my suk­ce­sów i ży­czymy po­wodze­nia na ko­lej­nych e­ta­pach e­du­ka­cji!

Drukuj E-mail