Wydarzenia

Konkursy z sukcesami

Ga­brie­la Gru­cho­ła, u­czen­ni­ca klasy 8d jest lau­re­at­ką czte­rech kon­kur­sów che­micz­nych. Po­ni­żej pre­zen­tu­jemy fo­togra­fie i klu­czo­we in­for­ma­cje z u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród w naj­cie­kaw­szych kon­kur­sach.

OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ dla uczniów szkół podstawowych zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Liczba uczestników: 4 381, laureatów I i II miejsca: 14.

 

II KONKURS CHEMICZNY Molekuła. W konkursie wzięły udział 84 szkoły z woj. mazowieckiego i 174 uczestników.

 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII zorganizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Liczba uczestników 2 917, liczba laureatów: 18.

Drukuj E-mail