Wydarzenia

Bal klas ósmych

Osiem lat to bar­dzo długi czas. Upły­nął jed­nak tak szyb­ko. Taki pa­radoks. Do­pie­ro co ro­dzi­ce przy­pro­wa­dzi­li swoje małe po­cie­chy na roz­poczę­cie roku szkol­ne­go w kla­sie pierw­szej, a już damy i ka­wale­ro­wie w po­lone­zowym ko­rowodzie roz­poczy­na­ją o­stat­ni bal w szko­le pod­sta­wowej.

Ucz­nio­wie klas ó­smych Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go 3 czerw­ca wspól­ną za­bawą pod­su­mowa­li czas nauki w Dwu­na­st­ce. Ra­do­ści to­wa­rzy­szyły chwi­le wspo­mnień i re­flek­sja, że coś się koń­czy, aby roz­począł się nowy etap życia.

 

Drukuj E-mail