Wydarzenia

Gabrysia z przepustką do liceum!

To ko­lej­ny już tytuł Lau­re­at­ki z che­mii, tym razem w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie przed­mio­towym or­ga­ni­zowanym przez Ku­ra­to­rium Oświa­ty w War­szawie. Po­wyż­szy tytuł u­praw­nia Ga­bry­się do wy­bo­ru u­pra­gnio­ne­go li­ceum. Ko­lej­ny raz skła­damy gra­tu­lacje! To wiel­ki suk­ces, a za­razem zna­czą­ca ulga przy pro­ce­sie re­kru­ta­cji.

Drukuj E-mail