Wydarzenia

„Eko­cyr­ku­lar­ni”

Ucznio­wie z ze­spo­łu „Eko­cyr­ku­lar­ni z Dwu­nast­ki do zadań spe­cjal­nych” pro­ponu­ją za po­mocą pla­katu pod­ję­cie dzia­łań, które będą chro­nić śro­dowi­sko i bu­dżet osób, które po­dej­mą „rę­ka­wi­cę”.

Zobacz RAPORT z naszej działalności ►►►

Drukuj E-mail