Wydarzenia

Postaw na Słońce!

Nasza grupa „Eco­Volt” ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku przy­stą­pi­ła do pro­jek­tu e­du­ka­cyj­nego „Po­staw na Słoń­ce”. W ra­mach pro­jek­tu po­sze­rzy­li­śmy swoją wie­dzę w za­kre­sie Od­na­wial­nych Źró­deł Ener­gii. Do­wie­dzieliśmy się o spo­sobach wy­twa­rzania e­ner­gii, ich wpły­wie na śro­dowi­sko, spo­łecz­nych skut­kach za­nie­czysz­czania śro­dowi­ska i zmia­nach kli­ma­tycz­nych oraz pro­ble­mach z wy­czer­pywa­niem się su­row­ców, z któ­rych e­ner­gia jest po­zy­ski­wa­na. Po­zna­li­śmy od­na­wial­ne źró­dła e­ner­gii, ich e­fek­tyw­ność e­ner­getycz­ną, sy­tu­ację Pol­ski w tym ob­sza­rze w sto­sun­ku do in­nych kra­jów oraz moż­li­wo­ści wspar­cia fi­nan­so­we­go dla mikroin­sta­lacji OZE. Na­stęp­nie o­pra­cowali­śmy re­ferat do­ty­czą­cy fo­towol­ta­iki.

W dru­gim e­ta­pie kon­kur­su przy­stą­pi­liśmy do czę­ści prak­tycz­nej. Ko­rzy­sta­jąc z u­do­stęp­nionych w pro­jek­cie kal­ku­lato­rów o­pra­cowali­śmy ra­por­ty e­ner­getycz­ne dla trzech domów i bu­dyn­ku na­szej szko­ły. Ry­su­jąc dia­gram ko­ło­wy u­względ­nia­ją­cy zu­ży­cie e­ner­gii w po­szcze­gól­nych po­miesz­czeniach, wska­zali­śmy w do­mach i bu­dyn­ku szko­ły po­miesz­czenia naj­bar­dziej e­ner­go­chłon­ne, co u­moż­li­wiło nam o­pra­cowanie spo­sobów jej oszczę­dza­nia. Po­rów­na­li­śmy też zu­ży­cie e­ner­gii mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi bu­dyn­ka­mi, wska­zu­jąc przy­czyny oraz z in­ny­mi od­bior­ca­mi e­ner­gii: szko­łą, fir­ma­mi dzia­łają­cy­mi na te­renie mia­sta Otwoc­ka i w o­kolicy.

Ko­lej­ne za­danie re­ali­zo­wane było przy u­ży­ciu kal­ku­lato­ra „Emi­sja i kom­pen­sa­cja CO2 oraz e­ko­nomia roz­wią­zań fo­towol­ta­icz­nych”. Na tym e­ta­pie dla każ­de­go z czte­rech bu­dyn­ków o­kre­śli­liśmy e­mi­sję CO2, licz­bę drzew po­trzeb­nych do jej skom­pen­sowa­nia, moc sys­te­mu fo­towol­ta­icz­ne­go oraz licz­bę mo­du­łów nie­zbęd­nych dla każ­de­go bu­dyn­ku, ich wy­daj­ność, koszt in­sta­lacji oraz war­tość prądu wy­pro­du­kowa­ne­go przez tę in­sta­lację. W ra­mach re­ali­zacji pro­jek­tu przy­go­towa­li­śmy sche­ma­tycz­ne plany bu­dyn­ków z na­nie­sio­ny­mi na dachu pa­ne­lami fo­towol­ta­icz­ny­mi.

Po­dję­te przez nas dzia­łania w ze­spo­le „Eco­Volt” zna­czą­co wpły­nę­ły na naszą wie­dzę o mi­kro­in­sta­lacjach OZE i po­trze­bie sto­sowa­nia u­rzą­dzeń po­zwa­lają­cych wy­twa­rzać e­ner­gię w spo­sób e­ko­logicz­ny, we wła­snym za­kre­sie, ze szcze­gól­nym u­względ­nie­niem fo­towol­ta­iki. Wie­dzą zdo­by­tą pod­czas re­ali­zacji pro­jek­tu dzie­limy się z in­ny­mi (spo­łecz­no­ścią szkol­ną, ro­dzi­ca­mi, wła­dzami szko­ły i mia­sta oraz spo­łe­czeń­stwem Otwoc­ka i o­kolic) za­chę­cając do sto­sowa­nia no­wocze­snych, e­ko­logicz­nych roz­wią­zań.

APELUJEMY!

Dbaj­my wszy­scy o śro­dowi­sko, w któ­rym ży­je­my! Sto­suj­my no­wocze­sne tech­no­logie po­zy­ski­wa­nia e­ner­gii OZE! Mo­że­my w ten spo­sób wal­czyć ze smo­giem na te­renie na­sze­go mia­sta, ob­ni­żyć kosz­ty wy­ko­rzystywa­nej e­ner­gii oraz za­dbać o bez­pieczeń­stwo e­ner­getycz­ne dla na­szych ro­dzin i in­sty­tu­cji.

 

Drukuj E-mail