Wydarzenia

Ślubowanie pierwszoklasistów

W czwart­ko­we po­połu­dnie, 18 paź­dzier­nika od­by­ło się w na­szej szko­le u­ro­czy­ste ślu­bo­wa­nie i pa­so­wanie na u­czniów wszyst­kich pierw­szo­kla­sistów. Klasy 1a, 1b i 1c wspa­niale za­pre­zen­to­wały się pod­czas przed­sta­wienia i zdały z po­wodze­niem eg­za­min pro­wa­dzony przez u­czniów klas star­szych – Oli­wię Dą­brow­ską z klasy 7d i Ma­te­usza Szysz­ko z klasy 8e. Ro­dzi­ce po­twier­dza­li gło­śnym o­krzy­kiem – „Ow­szem, ow­szem, tak, tak, tak!”, że za­li­czają ko­lej­ną próbę tego eg­za­minu.

Uro­czy­stość była nie­zwy­kle pod­niosła, a prze­pięk­na de­ko­ra­cja sali pod­kre­śla­ła je­sien­ny na­strój. Dzie­ci za­śpie­wały we­so­łe pio­sen­ki, re­cy­to­wa­ły wier­sze, roz­wią­zy­wa­ły za­gad­ki, a pod­czas ślu­bo­wa­nia za­cho­wy­wały się z god­no­ścią i sto­sow­ną po­wa­gą. Nad ca­ło­ścią czu­wa­ła pani Bo­że­na Ka­łasa-Fer­giń­ska, au­tor­ka sce­na­riu­sza oraz panie Ma­rio­la Ro­słoniec i Do­rota Ko­niecz­na. O stro­nę mu­zycz­ną za­dbał pan Wło­dzi­mierz De­mia­niuk.

***

Czego ży­czyć dzie­ciom w dniu tak u­ro­czy­stym?
Życzę wam ni­skich okien
Ze sło­necz­nym, zie­lo­nym wi­do­kiem
A nad oknem – ga­łę­zi kasz­tana.
Żeby kos miał gdzie śpie­wać od rana.
Życzę rzeki i pia­sku przy rzece
Na wspa­niałe, pia­sko­we for­te­ce
I co jesz­cze?
Już chyba nie­wiele:
Śmie­chu w domu
I lodów w nie­dzielę
I przy­ja­ciół naj­lep­szych na świe­cie
I wszyst­kie­go, wszyst­kie­go, co chce­cie.

Wszyst­kim pierw­szo­kla­sistom ży­czymy po­wodze­nia szko­le i suk­ce­sów w nauce!

Drukuj E-mail