Słowa ranią

Wo­lon­ta­riatu „Dwu­nast­ki” zor­ga­ni­zowało akcję w związ­ku z dra­matycz­nymi wy­da­rze­niami, jakie miały miej­sce w na­szym pań­stwie kilka ty­go­dni temu. Ch­ce­my za­chę­cić wszyst­kich, aby sze­rzy­li w mło­dym spo­łe­czeń­stwie takie war­to­ści, jak: SZACUNEK, TOLERANCJA, PRZYJAŹŃ i DOBROĆ.

W związ­ku z tym wszy­scy wo­lon­ta­riu­sze po­dej­mu­ją róż­no­rod­ne akcje, aby na­kło­nić u­czniów do życia we­dług po­wyż­szych war­to­ści oraz zli­kwido­wa­nia z prze­strzeni mię­dzy­ludz­kiej hejtu oraz nie­na­wi­ści, która za­czę­ła być coraz bar­dziej po­pu­lar­na głów­nie na por­ta­lach in­ter­neto­wych i ser­wi­sach spo­łecz­no­ściowych. Ro­zwie­siliśmy w na­szej szko­le dużą ilość pla­katów, które na­wo­łu­ją do za­cho­wy­wania tych­że war­to­ści oraz zor­ga­ni­zowaliśmy hap­pe­ning na jed­nej ze szkol­nych przerw. Do na­sze­go grona prze­bra­nego w białe u­bra­nia oraz wy­po­sa­żone­go w licz­ne, ko­lorowe pla­katy przy­łą­czyło się wiele u­czniów, któ­rzy rów­nież ma­ni­fe­sto­wali z nami przed­sta­wio­ne war­to­ści. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspar­cie i cenne słowa oraz pro­si­my o sze­rzenie do­brych war­to­ści w ro­dzin­nym i przy­ja­ciel­skim gro­nie.

Drukuj E-mail