Jan Paweł II — Świętymi Bądźcie

Z o­ka­zji XIV Dnia Pa­pie­skiego przy­pa­dają­ce­go w tym roku na nie­dzielę 12 paź­dzier­nika, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło akcję „Barwy pa­pie­skie”. Z tej o­ka­zji u­cznio­wie byli za­pro­sze­ni, aby w pią­tek, 10 paź­dzier­nika ubrać się w ko­lory żółto-białe. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy od­powie­dzieli na nasze za­pro­sze­nie. Sz­cze­gól­ne wy­róż­ni­ła się w tym klasa IV d. Gra­tu­luje­my!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Miedzynarodowy Dzień Pokoju

Z o­ka­zji Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło na te­renie szko­ły akcję „Módl się z nami o pokój na świe­cie”. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze przy­go­towa­li o­kolicz­no­ściowe pla­katy, biały ba­lo­nik (dla każ­dej klasy) z na­pi­sem: Módl się z nami o pokój na świe­cie oraz za­kład­ki z mo­dli­twą o pokój. W kla­sach II–VI rozdaliśmy 550 za­kładek. Dzię­ki akcji wo­lon­ta­riu­sze chcie­li u­świa­do­mić swoim ko­le­gom i ko­le­żan­ką jak ważną spra­wą jest mo­dli­twa o pokój.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Pomoc dla Ukrainy

W dniach 24–26 marca, pod­czas re­ko­lek­cji szkol­nych, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło zbiór­kę fun­duszy na pacz­ki z po­mocą dla po­trze­bu­ją­cych ro­dzin u­kra­iń­skich. Łącz­nie ze­bra­li­śmy ok. 460 zł, za które ku­pi­liśmy pro­duk­ty żyw­no­ściowe, u­bra­nia i inne ar­ty­ku­ły co­dzien­nego u­żyt­ku. Spa­ko­wali­śmy je w wie pacz­ki po 20 kg i wy­sła­li­śmy pocz­tą. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w naszą akcję za hoj­ność serca.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Z wizytą w Caritas i Radiu Warszawa

We wto­rek, 4 lu­te­go 2014 roku nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas udało się do War­szawy, aby zo­ba­czyć sie­dzibę Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej przy ul. Ka­wę­czyń­skiej oraz na­grać au­dy­cję w Ra­diu War­szawa 106,2 FM. Pod­czas spo­tka­nia w bu­dyn­ku Ca­ri­tas z o­pie­ku­nem SKC ks. Ra­fałem Paź­dzio­chem Ola, Ga­bry­sia i trzy Julki o­trzy­ma­ły le­gi­ty­ma­cje wo­lon­ta­riu­sza. Po krót­kiej mo­dli­twie w ka­pli­cy po­je­cha­li­śmy do stu­dia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Mikołajki

Z myślą o naj­młod­szych u­czniach na­szej szko­ły wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­li na 6 grud­nia przed­sta­wienie „Cze­ka­my na Świę­te­go Mi­ko­ła­ja”. W tym dniu po­wi­ta­liśmy rów­nież św. Mi­ko­ła­ja, który z o­ka­zji swego świę­ta po­ja­wił się w na­szej szko­le i ob­da­rował dzie­ci sło­dy­cza­mi.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Gala Wolontariatu Caritas

W czwar­tek, 5 grud­nia 2013 roku, pod­czas III Gali Wo­lon­ta­riatu trzy nasze wo­lon­ta­riusz­ki: Alek­san­dra Kudła, Alek­san­dra Stę­pień oraz Na­talia Wilk o­trzy­ma­ły z rąk Ks. Abpa Hen­ry­ka Ho­se­ra SAC dy­plom za szcze­gól­ne za­an­gażo­wanie w Sz­kol­nym Kole Ca­ri­tas. Wy­róż­nio­nym gra­tu­luje­my, a wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby nieść pomoc w ra­mach Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas, za­praszamy do współ­pra­cy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Nasz nowy przyjaciel

Pallotyńska Adopcja SercaWe wrześniu 2009 roku zaczęliśmy zastanawiać się, jaką ciekawą inicjatywę moglibyśmy podjąć na nowy rok szkolny. Oczywiście pomysłów było wiele, jednak najciekawszym i najbardziej chwytającym za serce okazała się adopcja na odległość w ramach dzieła Pallotyńska Adopcja Serca. Jest to jeden z programów mających na celu niesienie pomocy w zdobywaniu wiedzy biednym dzieciom z krajów misyjnych. Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski podjęły wspólną decyzję o zbiórce pieniędzy, które co miesiąc będą przekazywane na afrykańskie dziecko.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail