Rodzice

Kryzys u dziecka

Aby dzia­łania po­dej­mowa­ne przez szko­łę były e­fek­tyw­ne, ro­dzi­ce po­win­ni mieć na nie rze­czy­wi­sty wpływ. Dla­te­go tak ważna jest współ­pra­ca i part­ner­stwo. Po­rozu­mie­nie jest nie­zwy­kle i­stot­nym e­lemen­tem w sy­tu­acjach trud­nych, kry­zyso­wych, któ­rych roz­wią­za­nie bez po­mocy ro­dzi­ców jest nie­mal­że nie­moż­liwe. Kry­zys dziec­ka jest mo­men­tem zwrot­nym w życiu, sta­nem zwią­za­nym z dużym na­pię­ciem e­mo­cjonal­nym, ne­ga­tyw­nymi u­czucia­mi, po­czu­ciem bez­rad­no­ści, a także ob­ja­wami so­ma­tycz­nymi. Niżej przed­sta­wio­ne zo­sta­ły symp­to­my kry­zysu u dziec­ka oraz za­sady po­stę­powa­nia z dziec­kiem u­moż­li­wia­ją­ce u­nik­nie­cie sy­tu­acji kry­zyso­wych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Depresja u dzieci i młodzieży

Coraz wię­cej dzie­ci i na­sto­lat­ków po­pa­da w de­presję. Sz­cze­gól­nie na­rażo­ne są na nią dzie­ci, które do­świad­czy­ły stra­ty – zmarł jeden z ich ro­dzi­ców bądź ko­le­ga lub czło­nek bli­skiej ro­dzi­ny, do któ­re­go były przy­wią­za­ne. W gru­pie ry­zyka znaj­du­ją się też dzie­ci cier­pią­ce na za­bu­rze­nia u­cze­nia się, uwagi lub za­cho­wania. Ob­ser­wuj więc swoje dziec­ko i po­sta­raj się prze­strzegać kilku wska­zó­wek.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Odchudzanie, piękny wygląd, rzeźba ciała... początek choroby

Do­ra­stanie to okres na­tu­ral­nych prze­obra­żeń ciała, które w każ­dym na­sto­lat­ku budzą sze­reg sprzecz­nych od­czuć. Cha­rak­te­ry­stycz­ne są po­czu­cie o­sa­mot­nie­nia, ob­ni­że­nie się po­czu­cia wła­snej war­to­ści i kom­plek­sy. Na­sto­latek po­rów­nu­je się z ró­wie­śnika­mi, o­ce­niając rysy twa­rzy, ksz­tałt syl­wet­ki czy dobór e­lemen­tów stro­ju. To wszyst­ko w oba­wie przed bra­kiem ich ak­cep­tacji, a nie­kiedy także bra­kiem ak­cep­tacji ro­dzi­ny. Poza tym pe­wien kult pięk­na, mało re­ali­stycz­ny sche­mat do­skona­ło­ści lan­su­ją także media. W tym wieku eks­pery­men­to­wa­nie z wła­snym wi­ze­run­kiem jest nor­mal­ne, o ile nie prze­ra­dza się nie­bez­piecz­ną ob­se­sję na punk­cie i­de­al­nej fi­gu­ry. Za­czy­na się to bar­dzo nie­win­nie – od ma­rzeń, by wy­glą­dać jak mo­del­ka czy znany aktor – a może skoń­czyć się de­presją lub inną cięż­ką cho­robą.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Poznaj i pokonaj problem — wszy

Za­chę­camy ro­dzi­ców do za­po­znania się z akcją e­du­ka­cyj­ną zor­ga­ni­zowaną przez PWN. Or­ga­ni­zator chce pomóc ro­dzi­com, na­uczy­cie­lom i o­pie­ku­nom, któ­rych temat wszy do­ty­czy lub może do­ty­czyć oraz zwró­cić uwagę na wy­miar spo­łecz­ny wsza­wi­cy.

Poznaj i pokonaj problem...►►►

Drukuj E-mail

Współpraca rodziców z nauczycielami

Szanowni Rodzice!

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie i umieli nawiązywać zdrowe relacje rówieśnicze. W każdej grupie społecznej zdarzają się konflikty, również między uczniami naszej szkoły. Staramy się je na bieżąco rozwiązywać. Z różnych powodów niekiedy Państwo pierwsi dowiadujecie się o problemie dziecka zaistniałym w szkole. Bardzo prosimy, aby wszelkie kłopoty, niejasne sytuacje, zgłaszali Państwo do wychowawcy, pedagogów, psychologów, czy dyrekcji. Tylko wówczas jesteśmy w stanie skutecznie pomóc dziecku.

Zdarza się, że podejmowane bezpośrednio przez Państwa na terenie szkoły próby rozwiązywania konfliktów powodują u naszych uczniów poczucie utraty bezpieczeństwa, powstawanie trudnych emocji, a przez to komplikują rozwiązanie powstałego konfliktu. Liczymy zatem na współpracę w każdej sytuacji.

Drukuj E-mail

Za ciężki plecak — jak temu zaradzić

W związ­ku z u­sta­le­niami rady pe­da­go­gicz­nej z dnia 17 wrze­śnia 2014 roku do­ty­czą­cymi pro­ble­mu za cięż­kich ple­ca­ków szkol­nych pro­ponu­je­my kilka po­moc­nych rad, aby od­cią­żyć plecy dzie­ci:

  • do szko­ły za­bie­rać wy­łącz­nie ma­te­riały nie­zbęd­ne kon­kret­nego dnia,
  • cięż­sze pod­ręcz­niki i po­moce po­zosta­wiać w szaf­kach u­bra­nio­wych w szat­ni i za­bie­rać do­pie­ro przed kon­kret­ną lek­cją,
  • na lek­cji wy­star­czy jeden pod­ręcz­nik na ławce — warto u­sta­lić, który uczeń da­ne­go dnia go przy­no­si,
  • część na­uczy­cie­li ko­rzy­sta z pod­ręcz­ników e­lek­tro­nicz­nych — pro­ponu­je­my u­sta­lać, kiedy na lek­cji nie bę­dzie po­trzeb­ny pod­ręcz­nik w wer­sji dru­ko­wa­nej,
  • w nie­któ­rych przy­pad­kach pod­ręcz­niki można zo­sta­wić w szaf­ce, w sali lek­cyj­nej, zwłasz­cza gdy za­ję­cia od­by­wa­ją się stale w tym samym po­miesz­czeniu, a pod­ręcz­nik nie jest po­trzeb­ny w domu (np. na mu­zy­ce).

Pro­si­my ro­dzi­ców, aby po­roz­ma­wiali z dzieć­mi o tym pro­ble­mie i zwró­ci­li uwagę, co uczeń za­bie­ra ze sobą do szko­ły oraz czy cała za­war­tość ple­ca­ka jest da­ne­go dnia nie­zbęd­na.
 

Drukuj E-mail

Więcej artykułów…