Rodzice

List bibliotekarzy do rodziców

Drodzy  Rodzice!
Ba­dania do­wodzą, że ma­lu­chy, któ­rym czy­ta­no le­piej radzą sobie w szko­le. To dzię­ki temu, że dziec­ko słu­cha­jąc ćwi­czy pa­mięć, kon­cen­tra­cję i roz­wi­ja wy­obraź­nię. Świat, w któ­rym ży­je­my jest coraz bar­dziej skom­pli­kowa­ny, la­wi­no­wo na­rasta ilość in­for­ma­cji, na­stę­pu­je coraz szyb­szy przy­rost wie­dzy, a z tym wiążą się zmia­ny na rynku pracy.

Współczesna cywilizacja to ekspansja telewizji i innych multimediów. Badania wykazały szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Programy telewizyjne nie rozwijają  myślenia, wiele z nich wywołuje u najmłodszych niepokój oraz znieczula na przemoc. Aby dziecko nauczyło się w sposób mądry korzystać z telewizji i komputera, musi już w najmłodszym wieku otrzymać alternatywę w postaci innej, atrakcyjnej formy spędzania czasu – czytania. Proponujemy, więc częste, głośne czytanie jako szczepionkę przeciw wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla psychiki dziecka.

Czytanie  nie tylko wzbogaca słownictwo, uczy prawidłowego formułowania myśli, budowy zdań i posługiwania się słowem zgodnie z gramatyką, lecz także poprawia  koncentrację, ćwiczy  pamięć, uczy samodzielnego myślenia, rozwija wyobraźnię, podnosi wiedzę  ogólną i  rozwija  wrażliwość  moralną . Częste rozmowy z dzieckiem, a także głośne czytanie kształcą również podstawowe funkcje słuchowe, które mają duże znaczenie w nauce czytania i pisania. Dziecko czytając musi rozpoznać znaki graficzne (litery) następnie podporządkowuje je odpowiednim głoskom (analiza) i łączy w całość (synteza). Przy pisaniu słyszane słowo musi rozłożyć na poszczególne głoski, aby móc je zapisać.

Ponadto samo przebywanie u boku ojca lub matki, możliwość przytulenia się, kontaktu psychicznego i fizycznego, wspólne przeżywanie tych samych treści są wielkimi wartościami niezależnymi od treściowej zawartości opowiadania lub bajki.

Sukces  kampanii społecznej przeprowadzonej przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom spowodował, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome wagi wczesnego czytania dzieciom. Mając na uwadze wspomniane już  korzyści płynące z czytania, coraz większa ilość rodziców interesuje się zagadnieniem  czytelnictwa i pragnie swoje dziecko zachęcić do sięgnięcia po inspirującą  lekturę.  Odpowiadając na te potrzeby  chcemy polecić Państwu wartościowe książki   zgromadzone w naszej bibliotece. Wśród nich  znajdują się lektury ze  Złotej  Listy Książek z serii Cała Polska Czyta Dzieciom (http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista).

We wrześniu tego roku szkolnego biblioteka szkolna przystąpiła do  ministerialnego projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  W ramach tegoż przeprowadziłyśmy ankietę czytelniczą. Po opracowaniu wyników zakupiłyśmy ponad 800 książek, które- zgodnie z zaleceniem ministerstwa- nie mogły być lekturami szkolnymi. Zapraszamy do biblioteki szkolnej celem zapoznania się z wykazem nowości książkowych.  Są to inspirujące i wartościowe pozycje. Zachęcamy do wspólnej zabawy z dzieckiem.  

Dla wielu uczniów barierą w nabywaniu umiejętności czytelniczych oraz w  czerpaniu przyjemności z lektury jest zjawisko dysleksji. Osoby zainteresowane tą  tematyką zapraszamy na stronę http://www.ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow/Kurs-dla-rodzicow/Kurs-dla-rodzicow, gdzie znajdą Państwo wiele interesujących informacji dotyczących tego zagadnienia. Między innymi będą to wiadomości z następujących dziedzin:

  1. Co należy wiedzieć o ryzyku dysleksji (tu m.in. artykuł Niełatwo być rodzicem dziecka z dysleksją),
  2. Jak skutecznie pracować z dzieckiem w domu (tu m.in. artykuł autorstwa prof. M. Bogdanowicz – Dzień powszedni dyslektycznego dziecka),
  3. Co robić, żeby dziecko polubiło czytanie (Recepty na dobre czytanie, Program Czytamy razem, Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania).

Wspólne czytanie wzmacnia więź między Rodzicem a Dzieckiem. Poniżej podajemy kilka tytułów książek, które również  traktują na ten temat.

 

Nie przydeptuj małych skrzydeł, K.Wnęk-Joniec
Dziecko z bliska, A.Stein
Dziecka z bliska idzie w świat, A.Stein
Więź daje siłę, E. Kirkilionis
Nie strach się bać, L.Cohen
Rodzicielstwo przez zabawę, L.Cohen
Pod presją, C. Honore
Grzeczne dziecko, D. Siegel, T. Bryson
Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko, McKay, P. Fanning, K. Paleng, D. Landis
Rodzice w akcji. Jak przekazywać dzieciom wartości, M. M. Gajdowie

 

Nauczyciele — bibliotekarze

Anna Dorsz i Lidia Pec

 

Opracowanie  powstało przy współpracy z  Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną w Sochaczewie

Drukuj E-mail