Rodzice

Szkolne obiady dla uczniów

Każ­de­mu ro­dzi­cowi za­le­ży na tym, by jego dziec­ko było zdro­we i roz­wi­ja­ło się pra­wi­dło­wo. Jed­nym z czyn­ni­ków, które wa­run­kują zdro­wy roz­wój, jest od­powied­nia dieta. Po­sił­ki, które ser­wu­jemy na­szym u­czniom w sto­łów­ce szkol­nej są zdro­we, choć z do­świad­cze­nia wiemy, że za­wsze może być le­piej.

Zgod­nie z Roz­porzą­dze­niem Mi­nistra Zdro­wia z dnia 26 sierp­nia 2015 r. w spra­wie grup środ­ków spo­żyw­czych prze­zna­czo­nych do sprze­da­ży dzie­ciom i mło­dzie­ży w jed­nost­kach sys­te­mu o­świa­ty oraz wy­ma­gań, jakie muszą speł­niać środ­ki spo­żyw­cze sto­sowa­ne w ra­mach ży­wie­nia zbio­rowe­go dzie­ci i mło­dzie­ży w tych jed­nost­kach, za­sto­sowali­śmy nowe roz­wią­za­nia.

Prze­pi­sy o­gra­ni­czają moż­li­wość wpro­wa­dzania żyw­no­ści, do któ­rej do­da­wane są cukry i sub­stan­cje sło­dzą­ce, a także żyw­no­ści o dużej za­war­to­ści tłusz­czu lub soli. Pro­mowa­ne jest na­to­miast spo­ży­wa­nie wa­rzyw, o­woców i żyw­no­ści bo­ga­tej w wapń oraz picie wody.

W na­szej sto­łów­ce szkol­nej cu­kier za­stą­pi­liśmy mio­dem na­tu­ral­nym, sól jo­dowa­ną , solą so­dowo-po­ta­sową. Zgod­nie z za­le­ceniami wy­eli­mino­wa­liśmy na­po­je sło­dzone cu­krem i in­ny­mi sub­stan­cjami sło­dzą­cy­mi. Dzie­ci o­trzy­mu­ją soki o­wocowe na­tu­ral­ne, owoce lub wodę nie­ga­zo­waną.

Ch­ce­my dać wy­raź­ny sy­gnał i wy­eli­mino­wać ze szko­ły tłu­ste, słone i sło­dzone po­kar­my, które są głów­ną przy­czyną o­ty­ło­ści i in­nych cho­rób.

Niżej pre­zen­tu­jemy wy­ni­ki an­kie­ty do­ty­czą­cej pre­feren­cji u­czniów w wy­bo­rze zup i dru­giego dania. Ucz­nio­wie mogli wy­brać trzy u­lubio­ne zupy i dru­gie dania.

Drukuj E-mail