Rodzice

Politechnika Warszawska dla uczniów

Po wielu la­tach przy­go­towań, na bazie naj­lep­szych świa­to­wych roz­wią­zań e-le­ar­nin­go­wych, wy­ko­rzystu­jąc in­fra­struk­turę Po­li­tech­niki War­szaw­skiej po­wstał por­tal POLin­fo.eu, który sta­wo­wi roz­wi­nię­cie zajęć PW Ju­nior, a któ­re­go celem jest za­in­spiro­wanie mło­dzie­ży do szer­szego po­zna­nia i lep­szego zro­zu­mie­nia przed­mio­tów ści­słych. POLin­fo.eu to przed­się­wzięcie u­ni­ka­to­we na skalę świa­to­wą, które łączy w sobie wiele e­lemen­tów.

Dy­spo­nu­je­my ty­sią­ca­mi ma­te­riałów oraz lin­ków do ma­te­riałów do­ty­czą­cych przed­mio­tów ści­słych, które zo­sta­ły przy­go­towa­ne lub zwe­ry­fi­ko­wa­ne przez eks­per­tów z wie­dzą tech­nicz­ną i są suk­cesywnie u­miesz­cza­ne na por­talu. Więk­szość jest do­stęp­na bez­płat­nie przez całą dobę na POLin­fo.eu.

Po­nad­to ba­zu­jąc na pod­sta­wie pro­gra­mowej o­pra­cowali­śmy au­tor­skie za­ję­cia z przed­mio­tów ści­słych pro­wa­dzone przez In­ter­net. Każ­de­mu Ju­niorowi o­fe­ru­jemy moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z zin­dy­widu­alizo­wane­go pro­ce­su po­głę­bia­nia wie­dzy, do­stosowa­ne­go do jego u­mie­jęt­no­ści i za­an­gażo­wania.

Każdy Ju­nior pra­cu­je w gru­pie ró­wie­śników o po­dob­nym po­ziomie wie­dzy, może sko­rzy­stać z o­grom­nych za­so­bów ma­te­riałów, jak rów­nież in­dy­widu­al­nie skon­sul­tować się z pro­wa­dzą­cy­mi za­ję­cia. Dzię­ki In­ter­netowi może ko­rzy­stać z o­fer­ty por­talu nie­za­leż­nie od miej­sca, w któ­rym prze­by­wa. Te wszyst­kie czyn­ni­ki zde­cy­do­wa­nie po­pra­wiają e­fek­tyw­ność Jego e­du­ka­cji. Jed­nym z celów na­sze­go por­talu jest rów­nież wspie­ra­nie, tak waż­ne­go w dzi­siej­szych cza­sach, mą­dre­go i bez­piecz­nego ko­rzy­sta­nia z In­ter­netu. Ch­ce­my wska­zać mło­dym o­sobom, gdzie mogą zna­leźć spraw­dzo­ne i war­to­ściowe in­for­ma­cje, a także u­świa­do­mić im, jakie kon­se­kwen­cje nie­sie za sobą ich ak­tyw­ność w sieci. Obec­nie trwa re­kru­ta­cja na za­ję­cia przez In­ter­net na rok a­kade­mic­ki 2019/20.

Do­tych­cza­sowe 7 e­dy­cji na­szych zajęć na PW po­ka­zało nie­sa­mo­witą kre­atyw­ność i ak­tyw­ność mło­dzie­ży. Je­steśmy pewni, że dzię­ki pracy ze­spo­łowej nasze dzie­ci w przy­szło­ści stwo­rzą wy­na­laz­ki, które od­niosą świa­to­wy suk­ces. Jed­nak­że POLin­fo.eu to przede wszyst­kim dobra za­bawa i nowe do­świad­cze­nia.

Wię­cej szcze­gó­łów na na­szej stro­nie in­ter­neto­wej: www.po­lin­fo.eu

Po­ma­gamy roz­wi­jać po­ten­cjał Ju­niorów

Drukuj E-mail