Rodzice

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019

Pro­si­my o za­po­znanie się z Za­rzą­dze­niem Ma­zo­wiec­kiego Ku­ra­to­ra Oświa­ty do­ty­czą­cym kon­kur­sów przed­mio­towych w roku szkol­nym 2018/2019 oraz har­mo­nogramem i pro­gra­mami tych kon­kur­sów.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Drukuj E-mail