Nasze ZOO

Kolonie, obóz, zimowisko – o czym pamiętać?

W przy­pad­ku przy­go­towa­nia do wy­jaz­du ma­łych dzie­ci, zwłasz­cza tych, które po raz pierw­szy wy­jeż­dża­ją bez ro­dzi­ców, pro­ponu­je­my po­prosić or­ga­ni­zatora wy­po­czyn­ku o zwo­ła­nie przed wy­jaz­dem spo­tka­nia, w trak­cie, któ­re­go ro­dzi­ce i o­pie­ku­nowie mogą:

 • poznać dokładny adres miejsca, w którym będzie przebywać dziecko oraz czas trwania obozu czy kolonii,
 • sprawdzić termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka,
 • dowiedzieć się, kim są kierownik wypoczynku oraz inni opiekunowie,
 • otrzymać numer kontaktowy do kierownika oraz do ośrodka (w razie niemożności skontaktowania się z kierownikiem),
 • upewnić się, czy została zapewniona opieka medyczna,
 • spraw­dzić, czy dziec­ko jest do­dat­kowo u­bez­pieczo­ne od na­stępstw nie­szczę­śliwych wy­pad­ków (NNW) oraz w przy­pad­ku wy­po­czyn­ku za­granicz­ne­go czy dziec­ko po­sia­da u­bez­pieczenie kosz­tów le­czenia,
 • poznać warunki zakwaterowania , zapytać o wyżywienie podczas pobytu,
 • poznać program kolonii lub obozu,
 • zażądać od organizatora listy rzeczy (zgodnie ze specyfiką obozu), które dziecko powinno zabrać z sobą,
 • ustalić kwestię posiadania i korzystania przez dziecko z telefonu komórkowego,
 • dowiedzieć się o zasadach korzystania z kieszonkowego, możliwości przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, omówić ewentualne terminy odwiedzin u dziecka,
 • pamiętać o powiadomieniu o chorobach i dolegliwościach dziecka, a jeśli jest ono w trakcie leczenia, ustalić z kierownictwem sposób przyjmowania leków,
 • poinformować organizatora o wszelkich nietypowych zachowaniach (np. uczulenia żywieniowe itp.), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort dziecka lub innych uczestników,
 • oddać organizatorowi dokładnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
 • ustalić z kierownikiem wypoczynku sposób postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku


Nie należy zapomnieć również o podaniu dziecku numerów:

 • telefonu kontaktowego do domu i innych bliskich osób (wskazany więcej niż jeden kontakt)
 • telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111),
 • telefonu alarmowego w zależności od miejsca pobytu dziecka (nad wodą 601 100 100, w górach 601 100 300).


Ponadto dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką należy:

 • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybraną kolonię lub obóz: wejście na jego stronę internetową, sprawdzenie kilku opinii o biurze na forach internetowych,
 • zapoznać się z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 223, poz. 2268 z późn.zm),
 • spraw­dzić, czy biuro jest wpi­sa­ne do re­jestru dzia­łal­no­ści re­gu­lo­wa­nej pro­wa­dzone­go przez wła­ści­we­go Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa. Można to spraw­dzić w o­gól­nopol­skim re­jestrze www.turystyka.gov.pl

Ma­te­riały po­chodzą ze stro­ny in­ter­neto­wej Mi­nister­stwa Edu­ka­cji Na­ro­dowej – program „Szkoła w ruchu”.