Nasze ZOO

Wyniki konkursu ortograficznego

Ko­mi­sja kon­kur­sowa II e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych o­ce­ni­ła prace i wy­ło­ni­ła na­stę­pu­ją­cych zwy­cięz­ców:

W ka­te­go­rii klas ó­smych:

1. miej­sce: Da­ni­lo Ja­ko­vl­je­vić (109,5 pkt) Spo­łecz­na Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 96 im. Św. Ro­dzi­ny w Otwoc­ku,

2. miej­sce: We­ro­ni­ka Ko­wa­lik (108 pkt) Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku,

3. miej­sce ex aequo (105,25 pkt): We­ro­ni­ka Pie­lak Sz­ko­ła Ppd­sta­wo­wa im. Jana Pawła II w So­bie­niach-Je­zio­rach, Nela Su­chec­ka Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 6 im. Mi­chała E. An­driol­le­go w Otwoc­ku, Pa­try­cja Szy­mań­ska Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 6 im. Mi­chał E. An­driol­le­go w Otwoc­ku, An­to­ni Ko­wal­czyk Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 1 im. Wła­dy­sława Rey­mon­ta w Otwoc­ku.

W ka­te­go­rii klas siód­mych:

1. miej­sce: Ja­go­da Że­laz­ko (104,5 pkt) Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 6 im. Mi­chał E. An­driol­le­go w Otwoc­ku,

2. miej­sce: Eryk Po­nia­tow­ski (104 pkt) Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku,

3. miej­sce: Szy­mon Gnia­dek (100 pkt) Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku.

Wszyst­kim bar­dzo ser­decz­nie gra­tu­luje­my i za­praszamy lau­re­atów z po­loni­stycz­nymi o­pie­ku­na­mi na u­ro­czy­ste wrę­cze­nie na­gród 20 kwiet­nia 2023 roku, o godz. 10.00 do Sz­ko­ły Pod­sta­wowj nr 12 im. K. Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku.