Wydarzenia

VII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Zwycięska drużyna Dwunastki Po raz siód­my Sz­ko­ła Pod­sta­wowa 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go zor­ga­ni­zowała o­twar­te mi­strzostwa szko­ły o Pu­char Pre­zy­denta Otwoc­ka i po raz ko­lej­ny Linia Otwoc­ka ob­ję­ła pa­tro­nat nad tą im­pre­zą. Po­dob­nie, jak w la­tach u­bie­głych, na za­wo­dy przy­je­cha­li czo­łowi sza­chi­ści z War­szawy i klu­bów pod­war­szaw­skich w ka­te­go­riach szkół pod­sta­wowych. Ry­wa­li­zacja od­by­wa­ła się na dy­stan­sie dzie­wię­ciu rund tem­pem 10 minut na par­tię.

Tak jak w la­tach u­bie­głych cała sala spor­towa wy­peł­ni­ła się sza­chi­stami. Na o­twar­ciu za­wo­dów Da­nu­ta Szysz­ko, dy­rek­tor SP 12 gra­tu­lo­wała wszyst­kim, że mają taka cie­ka­wą pasję, że po­dej­mu­ją się tre­nin­gów i ry­wa­li­zacji w tak trud­nej dys­cypli­nie, jaką są sza­chy. Paweł Ry­ma­ro­wicz, sę­dzia głów­ny za­wo­dów, przy­po­mniał za­sady ry­wa­li­zacji sza­cho­wej, w tym naj­waż­niej­szej: bier­ka do­tknię­ta musi wy­ko­nać ruch, bier­ki po­sta­wionej nie można cofać. Było to ko­niecz­ne, bo do za­wo­dów zgło­si­ło się wielu mło­dych za­wod­ni­ków, któ­rzy nie u­koń­czy­li jesz­cze dzie­wię­ciu lat. Fa­wo­ry­tem za­wo­dów był Pa­tryk Chy­lew­ski, który w o­twoc­kim Tur­nie­ju Nie­po­dległo­ści 10 li­sto­pa­da 2012 był naj­lep­szy w ka­te­go­rii do lat dwu­na­stu. — Mój syn od roku ma tre­nin­gi z ar­cy­mi­strzem Bar­to­szem Soćko, który w Za­le­siu Gór­nym jest na­szym są­sia­dem, po­wie­działa mama Pa­tryka Chy­lew­skiego i do­da­ła. Tre­nin­gi są dar­mo­we ale wa­run­kiem jest su­mien­ne przy­kła­dania się do zajęć. Od je­sieni Pa­tryk robi stałe, znacz­ne po­stę­py. Zdo­był brą­zo­wy medal mi­strzostw Ma­zow­sza, był drugi w za­wo­dach mię­dzy­wo­je­wódz­kich i wy­wal­czył awans do Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Zdo­był też normę na pierw­sza ka­te­go­rię i znacz­nie po­pra­wił ran­king mię­dzy­na­ro­dowy FIDE — Go­spoda­rze li­czy­li na dobry wy­stęp swo­ich za­wod­ni­ków, któ­rzy co roku in­dy­widu­al­nie i dru­ży­no­wo zaj­mu­ją miej­sca me­da­lo­we. Dla Jo­an­ny Kacz­mar­skiej, u­czen­ni­ca SP 12, u­bie­gło­rocz­ny sezon był pa­smem ko­lej­nych bar­dzo do­brych star­tów. W Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży do lat 12 i Mi­strzo­stwach Pol­ski Ju­nio­rów do lat 12 zaj­mo­wała miej­sca tuż za po­dium. Jed­nak tur­niej w „Dwu­na­st­ce” roz­gry­wa­ny tak szyb­kim tem­pem wy­mu­sza grę w każ­dej par­tii z mak­sy­mal­ną kon­cen­tra­cję. Asia „zgu­bi­ła” pół­to­ra punk­tu i o­sta­tecz­nie za­ję­ła drugą lo­ka­tę za Pa­trykiem Chy­lew­skim, z któ­rym je­dy­nie Mi­ko­łaj Bro­dow­ski z SP 12 po­tra­fił zre­mi­so­wać. W trak­cie tur­nieju spy­ta­łem Ste­fa­na Gro­chow­skie­go z Wią­zow­ny, sta­łe­go by­wal­ca tur­niejów w Otwoc­ku (gra w tur­niejach open i przy­jeż­dża z pod­opiecz­ny­mi na tur­niej mło­dzie­żowe) jak o­ce­nia ten tur­niej. – Je­stem o­cza­rowany, i to niej jest jakaś na o­pi­nia na wy­rost o or­ga­ni­zatorach, po­wie­dział tre­ner klubu E-szach Wią­zow­na. Po pro­stu dobra or­ga­ni­zacji, bar­dzo dobry po­ziom za­wo­dów, miła at­mos­fe­ra. W po­dob­nym tonie wypo­wie­dział się tata Jo­nasza Bauma. – Jo­nasz de­biu­to­wał w Otwoc­ku, a potem zajął czo­łowe miej­sce w Mi­strzo­stwach Pol­ski Przedsz­ko­la­ków a u­bie­głym roku zdo­był srebr­ny medal Pu­charu Pol­ski do lat 8. Miał inne pro­pozy­cje star­tów ale wy­brał Otwar­te Mi­strzo­stwa SP 12, bo tu za­czę­ła się jego ka­rie­ra i tur­nieje w Otwoc­ku bar­dzo mile wspo­mi­na. Rów­nież i tym razem Jo­nasz miał powód do sa­tys­fak­cji, bo zdo­był na­gro­dę dla naj­lep­szego za­wod­ni­ka do lat 9.

Te wy­po­wie­dzi naj­le­piej o­ce­niają wy­si­łek go­spoda­rzy, któ­rzy do zor­ga­ni­zowania za­wo­dów przy­go­towu­ją się bar­dzo sta­ran­nie. — Pod wzglę­dem spor­towym za prze­bieg za­wo­dów od­powia­da An­drzej Do­browol­ski, na­uczy­ciel koła sza­cho­we­go a do przy­go­towa­nia za­wo­dów za­an­gażo­wani są wszy­scy pra­cow­ni­cy ob­słu­gi. To jest duże wy­zwa­nie or­ga­ni­zacyj­ne, ale mamy już sied­mio­let­nią wpra­wę i wszyst­ko jest do­pię­te na o­stat­ni guzik — stwier­dziła Au­re­lia Trza­skow­ska, dy­rek­tor e­ko­nomicz­ny SP 12. Za­py­tałem Da­nu­tę Szysz­ko, dy­rek­tora szko­ły, jaki jest cel tych mi­strzostw. — Pro­mu­je­my szko­łę, która po­przez ten tur­niej jest znana na całym Ma­zow­szu. Dla na­szej mło­dzie­ży z koła sza­cho­we­go ten tur­niej jest szan­są na spraw­dze­nie swo­ich u­mie­jęt­no­ści z ry­wa­lami z in­nych o­środ­ków, w tym z naj­sil­nie­jszych klu­bów War­szaw­skich. Nasze mi­strzostwa wy­ła­niają też naj­lep­szych za­wod­ni­ków szko­ły na mi­strzostwa Po­wia­tu, gdzie od lat je­steśmy naj­lep­si i mi­strzostwa Ma­zow­sza, gdzie trze­ci rok z rzędu zaj­mu­je­my czo­łowe miej­sca.

W kla­sy­fi­kacji dru­ży­no­wej pierw­sze miej­sce za­ję­li go­spoda­rze w skła­dzie: Jo­an­na Kacz­mar­ska, Mi­chał Szu­lej­ko, Mi­ko­łaj Bro­dow­ski, któ­rzy razem zdo­by­li 20 punk­tów i o pół­to­ra punk­tu wy­prze­dzi­li SP Wią­zow­na. Bar­dzo dumny z wy­ni­ku dru­ży­no­we­go był Ta­de­usz Popis, bo jego sza­chi­ści, re­prezen­tu­ją­cy SP 1 Jó­ze­fów, za­ję­li trze­cie miej­sce. Tym razem naj­lep­sza szko­ła z War­szawy, SP 218, za­ję­ła czwar­te miej­sce, co świad­czy o wy­so­kim po­ziomie sza­chów w na­szym po­wie­cie.

Na za­koń­cze­niu za­wo­dów Zbi­gniew Sz­cze­pa­niak, Pre­zy­dent Otwoc­ka, po­dzię­kował u­czest­ni­kom, że tak licz­nie przy­je­cha­li na tur­niej, po­gra­tu­lował wszyst­kim spor­towej walki i w o­bec­no­ści dy­rek­cji szko­ły wrę­czył na­gro­dy u­fun­do­wa­ne przez go­spoda­rzy. Dla wszyst­kich po­zosta­łych za­wod­ni­ków, któ­rzy nie za­łapali się „na pudło” były do­dat­kowe na­gro­dy, ka­len­darze 2013 roku, prze­ka­zane przez Sta­ro­stwo w Otwoc­ku, Otwoc­ki Park Kra­jo­brazowy i GOK Ce­lesty­nów.


Za pracę biura od­powia­dały Beata Sz­czę­śniak i Anna Do­browol­ska.
Za­wo­dy sę­dzio­wa­li: Paweł Ry­ma­ro­wicz, Alek­san­der Cho­roszej, Ta­de­usz Popis.
Do­ku­men­ta­cję fo­togra­ficz­ną za­pew­nił Artur Wo­łoszy­nek, wicedy­rek­tor szko­ły.
 

Wyniki:

Klasyfikacja ogólna:
1. Chylewski Patryk SP Zalesie Górne
2. Kaczmarska Joanna SP12 Otwock
3. Laszczak Przemysław SP Wiązowna

Kategoria dziewcząt:
1. Kaczmarska Joanna SP12 Otwock
2. Zawada Karolina SP Wiązowna
3. Chudzik Ada SP1 Józefów

Kategoria 10-11 lat:
1. Poziomkowski Szymon SP321 Warszawa
2. Słoniewski Michał SP218 Warszawa
3. Białek Filip SP5 Otwock

Kategoria 8-9 lat:
1. Baum Jonasz Hetman Warszawa
2. Leleń Stanisław SP Celestynów
3. Muniak Grzegorz SP 1 Józefów

Kategoria do lat 7:
1. Łęgowski Szymon SP Zakręt
2. Cebo Łuksza SP Celestynów

Najlepsi zawodnicy SP12:
1. Joanna Kaczmarska
2. Michał Szulejko
3. Mikołaj Brodowski
4. Maciej Szczęśniak
5. Przemysław Markowski
6. Maciej Kasprzak
7. Robert Suchecki
8. Marcel Bąk
9. Weronika Rogala
10. Hubert Rzeszotek

Drukuj E-mail