Nasze ZOO

Wyprawka pierwszoklasisty

Zbli­ża się nowy rok szkol­ny. Aby pomóc ro­dzi­com u­czniów klas pierw­szych w przy­go­towa­niach do tego naj­waż­niej­szego roku w szko­le pod­sta­wowej, po­ni­żej przed­sta­wiamy tzw. WYPRAWKĘ PIERWSZOKLASISTY, czyli ze­staw nie­zbęd­nych dla u­cznia ma­te­riałów.

Czytaj dalej

Opłaty za żywienie podczas dyżuru wakacyjnego

Stawka żywieniowa podczas dyżuru wakacyjnego wynosi 9 zł za dzień. Opłaty za wyżywienie należy wnosić do 26.06.2020 na rachunek:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka.

Zakończenie roku szkolnego

W dniu za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go świa­dec­twa będą wy­da­wane u­czniom lub ro­dzi­com wg po­niż­sze­go har­mo­nogramu na bo­iskach szkol­nych (dwa sta­no­wi­ska na każ­dym bo­isku). W przy­pad­ku desz­czo­wej po­gody świa­dec­twa będą wy­da­wane w sze­ściu róż­nych drzwiach do szko­ły. Uwaga! Nie ma obowiąz­ku od­bioru świa­dec­twa w wy­zna­czo­nym ter­mi­nie. Świa­dec­twa można bę­dzie o­de­brać w szko­le w ter­mi­nie póź­niej­szym lub we wrze­śniu.

Czytaj dalej

Torty dla św. Jana Pawła II

18 maja 2020 roku cały świat świę­to­wał setne u­ro­dzi­ny św. Jana Pawła II. Ucz­nio­wie klas 0–2 na­szej szko­ły rów­nież nie za­po­mnie­li w tym dniu i  o na­szym Wiel­kim Ro­da­ku. Na swój spo­sób u­czci­li tę do­niosłą rocz­ni­cę, wy­ko­nu­jąc laur­ki, kre­mów­ki i praw­dzi­we TORTY. Zo­bacz­cie sami.

Przedszkole wznawia działalność 25 maja

UM Otwoc­ka in­for­mu­je, że pu­blicz­ne przed­szko­la i żło­bek w na­szym mie­ście wzno­wią dzia­łal­ność, wg wy­tycz­nych re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go, od dn. 25 maja.

 

Możliwość wznowienia działalności przedszkola

W związ­ku z moż­li­wo­ścią wzno­wie­nia dzia­łal­no­ści przed­szko­la dzia­łają­ce­go przy na­szej szko­le, pro­si­my o skła­danie de­kla­racji – wnio­sku o przy­ję­cie dziec­ka na za­ję­cia o­pie­kuń­cze w przed­szko­lu. Wy­peł­nio­ną de­kla­rację na­le­ży prze­słać na adres ma­ilo­wy szko­ły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.05.2020.

Poniżej do pobrania deklaracja – wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze w przedszkolu.

DEKLARACJA

Nasze prace z religii

Za­ję­cia z re­li­gii też od­by­wa­ją się zdal­nie. Maj to mie­siąc, kiedy na każ­dej ka­te­chezie, w każ­dej kla­sie, można na ty­siąc spo­sobów mówić o Maryi. Tym razem u­cznio­wie od ze­rów­ki do klasy 5 wy­ko­na­li pięk­ne prace pla­stycz­ne pt. Matka Boża zia­ren­ko­wa. Pro­ces twór­czy był cza­so­chłon­ny, ale spę­dzo­ny przed ob­li­czem naj­lep­szej z matek.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…