Nasze ZOO

Piknik naukowy w PMDK

Od kilku lat Dwu­nast­ka u­czest­ni­czy w Pik­nikach na­uko­wych or­ga­ni­zowanych przez PMDK w Otwoc­ku. Tak było i w tym roku. Za­pre­zen­to­wali­śmy naszą szko­ła wy­sta­wiając trzy sto­iska: przy­rod­ni­cze, che­micz­ne i sto­isko z ła­mi­głów­kami. Wszyst­kie cie­szy­ły się wiel­kim za­in­te­reso­waniem u­czest­ni­ków. Go­rą­ce po­dzię­kowa­nia na­le­żą się u­czniom, któ­rzy pre­zen­to­wa­li na­uko­we ob­li­cze szko­ły, ro­dzi­com i na­uczy­cie­lom a­sy­stu­ją­cym na­szej mło­dzie­ży.

Czytaj dalej

„Otwarte Szkoły Otwocka”

Nasze mia­sto re­ali­zu­je pro­jekt „Otwar­te Sz­ko­ły Otwoc­ka”, na który w ra­mach pro­gra­mów u­nij­nych u­zy­ska­ło 2 900 000 zł do­ta­cji. Pro­gram, któ­re­go celem jest pod­nie­sienie po­ziomu e­du­ka­cji o­twoc­kich u­czniów, o­bej­mie 784 ucz­niów o­twoc­kich szkół pod­sta­wowych oraz 100-o­sobową kadrę na­uczy­ciel­ską. W ra­mach pro­jektu zo­sta­nie zre­ali­zo­wane:

 • bez­płat­ne za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne;
 • in­dy­widu­alizacja wspar­cia dla u­czniów o spe­cjal­nych po­trze­bach roz­wojowych i e­du­ka­cyj­nych oraz z nie­peł­no­spraw­no­ściami;
 • szko­le­nia do­skona­lą­ce dla kadry dy­dak­tycz­nej;
 • do­posa­że­nie 31 pra­cow­ni ma­te­matycz­no-przy­rod­ni­czych i u­two­rze­nie pra­cow­ni mię­dzysz­kol­nej;
 • stwo­rze­nie mo­bil­nych sta­cji in­for­ma­tycz­nych wy­ko­rzystywa­nych pod­czas zajęć lek­cyj­nych.

Wkrótce więcej informacji.

Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Stawka żywieniowa dla uczniów klasy „0” i oddziałow przedszkola wynosi w miesiącu:

wrzesień:        21 dni x 9 zł = 189 zł
październik:    23 dni x 9 zł = 207 zł
listopad:          19 dni x 9 zł = 171 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc lub miesiące żywieniowe. Opłatę można wnieść jednorazowo za kilka miesięcy.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ wpłacają 1 zł wyłacznie za wrzesień (od października zmiana zasad) i podają numer i datę ważności karty.

Obiady dla uczniów klas 1–8

Stawka żywieniowa dla uczniów klas 1–8 wynosi w miesiącu:

wrzesień:        19 dni x 3,80zł = 72,20 zł
październik:    21 dni x 3,80 zł = 79,80 zł
listopad:          19 dni x 3,80 zł = 72,20 zł

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ wpłacają 1 zł wyłacznie za wrzesień (od października zmiana zasad) i podają numer i datę ważności karty.

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc lub miesiące żywieniowe. Opłatę można wnieść jednorazowo za kilka miesięcy.

Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Wyprawka przedszkolaka i zerówkowicza

Po­ni­żej po­da­je­my wykaz nie­zbęd­nych rze­czy dla dziec­i roz­poczy­na­ją­cych naukę w od­dzia­łach przed­szkol­nych.

 • pi­żam­ka,
 • szczo­tecz­ka i pasta do mycia zębów, kubek,
 • dwie rolki pa­pie­ru ręcz­ni­ko­we­go,
 • dwa kom­ple­ty ubrań na zmia­nę (spodnie, bluz­ka, majt­ki, skar­pet­ki, raj­sto­py),
 • po­dusz­ka i koc,
 • strój na gim­na­sty­kę (ko­szul­ka, spoden­ki),
 • kap­cie,
 • ryza pa­pie­ru

Ubran­ka po­win­ny być trwa­le pod­pi­sa­ne np. na metce.

Na ze­bra­niu or­ga­ni­zacyj­nym po­in­for­mu­je­my o szczegółach i in­nych ma­te­riałach.

Wyprawka zerówkowicza poniżej:

Czytaj dalej

Lubimy pomagać

W na­szej szko­le lu­bi­my po­ma­gać! Klasy 1b i 4c zor­ga­ni­zowały ka­wiaren­kę, z któ­rej do­chód prze­zna­czy­ły na wspar­cie le­czenia dziel­nego Mak­sia. Ży­czymy chłop­cu sił, wy­trwa­ło­ści i wiele u­śmie­chu pod­czas po­wrotu do zdro­wia. I Ty nadal mo­żesz pomóc: siepomaga.pl

Nasi uczniowie złapali „Bakcyla”

Przed­sta­wi­ciele siód­mych i ó­smych klas brali u­dział w Eu­ro­pej­skim Qu­izie Fi­nan­so­wym, or­ga­ni­zowanym w ra­mach Pro­jek­tu Ban­ko­we­go dla Edu­ka­cji Fi­nan­so­wej Mło­dzie­ży „Bak­cyl” pod pa­tro­natem Mi­nister­stwa Fi­nan­sów oraz Mi­nister­stwa Edu­ka­cji Na­ro­dowej. Nasi u­cznio­wie spraw­nie i szyb­ko od­powie­dzieli na py­ta­nia z dzie­dziny e­ko­nomii i ban­ko­wo­ści. Gra­tu­luje­my i ży­czymy po­wodze­nia rów­nież za rok!

Czytaj dalej

Ósmoklasiści balowali

W so­bot­nie po­połu­dnie, 8 czerw­ca, odbył się pierw­szy po wielu la­tach prze­rwy bal ó­smo­kla­si­stów. Zor­ga­ni­zowali go ro­dzi­ce przy­szłych ab­sol­wen­tów. Na po­cząt­ku e­leganc­ko u­bra­ni u­cznio­wie klas ó­smych za­tań­czy­li po­lone­za. Układ przy­go­towa­ny przez pana Ewę Racz­kow­ską zro­bił o­grom­ne wra­że­nie. Dzie­ci w sku­pie­niu i z na­le­ży­ta po­wa­gą tań­czy­ły, a ro­dzi­ce ze wzru­sze­niem po­dzi­wia­li ich wy­stęp. Potem bal przy­brał mniej o­fi­cjal­na formę. Mło­dzież ba­wi­la się w rytm mu­zy­ki ser­wo­wa­nej przez di­dże­ja. Na­stro­jowy wy­gląd sali za­chę­cał do ro­bie­nia pa­miąt­ko­wych zdjęć na­dając jej lekko re­flek­syj­ny ton.

„Śladami Andriollego”

Jed­nym z pro­jek­tów re­ali­zo­wanych w roku szkol­nym 2018/2019 na lek­cjach hi­sto­rii w kla­sach 8c, 8d i 8e było na­granie filmu re­kla­mu­ją­cego nasze mia­sto. Oto film przy­go­towa­ny przez u­czniów klasy 8e.

Więcej artykułów…